Lägga till ett serviceobjekt


Läs gärna också: Modell och Gruppens modeller för instruktion om hur en modell läggs till.

I registerposten för ett serviceobjekt se du i vilka ordrar objektet används och hittar objektets serviceprotokoll. Du kan också snabbt klona objektet, skapa felanmälan, arbetsorder eller kontaktorder för objektet. Här finns också tid för föregående och kommande service, adress till objektet och uppladdade dokument. Här hämtar du också QR-koden om du vill skriva ut en sådan och sätta upp på objektet.

Söka bland Serviceobjekt

Använd gärna filter när du söker på serviceobjekt. Klicka på denna symbol så öppnar sig listan med filtreringsmöjligheter.

Kartsymbol

Se adresser för ordrarna på en karta.

Ladda ner/exportera lista

Exportera ordrar/ladda ner en lista över ordrar.

Skriv ut QR-koder för serviceobjekt.Så här gör du för att lägga till ett serviceobjekt:

 1. Gå till Service > Serviceobjekt.
 2. Tryck på knappen med symbolen ”+” höger om sökrutan.
 3. Fyll i de nödvändiga fälten.
  • Använd guiden för att underlätta. Där får du beskrivning av de olika delarna.
 4. När du är klar trycker du på knappen ”Spara” längst ned på sidan för att spara det nya serviceobjektet.
  • Förutsatt att du har fyllt i det som krävs för att generera en service så kommer en fråga angående detta.Klona

För att lägga till objekt kan du också klona ett befintligt serviceobjekt. Samtliga inställningar kopieras. Objektet får samma maskinnummer som ursprungsmaskinen med ett löpnummer inom parentes. Klonerna är helt fristående från varandra och inga ändringar på en klon påverkar de övriga klonerna eller objektet från vilket man skapat klonerna. Exempel: Objekt ett med maskinnummer 1232 klonas två gånger och dessa får nummer 1232(1) och 1232(2). Numret kan ändras genom att klicka på serviceobjektet och klicka på Ändra.

Knappen Klona hittar du längst ner på detaljvyn för serviceobjektet. En ruta kommer upp där du kan ange hur många kloner du vill skapa.

Här beskriver vi de olika fälten i formuläret och i guiden Serviceobjekt

Observera att det är lite olika ordning på fälten i formuläret och i guiden! Använd gärna guiden när du lägger till ett serviceobjekt.

KUND

Sätt markören i fältet så listas inlagda kunder. Finns inte kunden med i listan skriver du kundens namn, så läggs kunden automatiskt till i Kundregistret

ANLÄGGNING

Sökfunktionen hjälper dig att leta rätt på befintliga anläggningar hos kunden. Finns inte anläggningen med i listan skriver du anläggningens namn och anläggningen läggs till automatiskt i Anläggningsregistret. 

Skiljer sig faktureringsadressen från serviceobjektets adress eller om det finns fler serviceobjekt på samma plats bör en anläggning väljas eller läggas till. Läs mer under Lägg till anläggning på kund.

FAKTURERAS ANNAN KUND

Om serviceobjektet ska faktureras annan kund så kan den anges här.

ANVÄND FASTA SERVICEINTERVALL

Om ibockad, så skapas nästa service baserat på när föregående service var planerad istället för när den utfördes. Fältet är markerat som standard.

MATCHA MED FÖREGÅENDE SERVICE

Om markerad så kommer nästa genererade service att baseras på den senast utförda servicen. Det innebär att servicen kommer att planeras på samma veckodag och tid och tilldelas samma tekniker som tidigare service. Delar från föregående service används istället för de som ligger i intervallet.

UTHYRNING

Om serviceobjektet hyrs av en annan kund kan detta fältet fyllas i med information om den kunden.

QR-Verifiering

Här kan du aktivera eller avaktivera QR-verifikation. Vill du formge och skriva ut QR-etiketter klicka på denna symbol på startsidan för Serviceobjekt.

Kartan 

Markera på kartan var objektet finns.

Objekt

MODELL

Sätt markören i fältet så listas modeller, alternativt skriv in modellens tillverkare följt av modellbeteckningen. Om modellen inte finns i modell-databasen behöver den läggas till. Detta görs via menyn Service – Modell (om ni använder databasen Compressed Air)  eller Gruppens modeller (för egna modellregister)  och knappen +Lägg till. 

Årsmodell, serienummer och maskinnummer måste inte anges. För maskinnummer kan du använda Serviceobjektets identifieringsnummer eller en beskrivning av maskinen så den enkelt kan identifieras.

Har modellen ett räkneverk hämtas det.

Du kan lägga in en ny post/modell i fältet Modell här men modellen läggs inte till i Modell-databasen eller Gruppens modeller och du kan då inte återanvända informationen om modellen i andra sammanhang.

Läs också om hur du uppdaterar länkade serviceobjekt under Gruppens modeller.

Om du ändrar/lägger till något i modellnamnet inne på ett serviceobjekt läggs det namnet i beskrivningsfältet. Om beskrivningen på serviceobjekt och modellen är identiska visas inte beskrivningen.

DRIFTTIDSBASERAD

Klicka i rutan om serviceobjektet är drifttidsbaserad. 
Om serviceobjektets intervall bara är kalenderbaserade, bör inte denna vara ikryssad. 

Klickar du i denna öppnas ett fält för att lägga till tid för Drifttid vid installation, lite längre ner i formuläret.

Räkneverk

Lägg till räkneverk för objektet. Till exempel så vill man kanske för en kompressor även mäta tiden den levererar luft. Är det en skrivare kanske man vill mäta antalet färgade/svart-vita kopior. Har modellen ett räkneverk hämtas den informationen automatiskt.

TILLBEHÖR

Här väljer du serviceobjekt om objektet är ett underserviceobjekt. Inga övriga kopplingar görs mellan objekten.

Ytterligare information om objektet

Använd gärna infomallar för att snabbt kunna lägga till information angående serviceobjekt. 

Klicka på + Lägg till informationsmall om du vill skapa en ny mall. Infomall-funktionen öppnas. Länk: Läs mer under Skapa och använda mallar.

Alternativt klickar du på +Lägg till information och fyller i uppgifterna.

Vill du sortera posterna i informationsposterna och mallen kan du hålla nere muspekaren på de tre prickarna, dra och släppa till önskad plats.

Installation

Ange datum för installation. Finns det inga uppgifter om installationsdatum så använd det senaste datumet ni vet, t.ex. en utförd service.

DRIFTTID VID INSTALLATION

Fältet visas om du valt att kryssa i Drifttidsbaserad.
Tid anges i timmar (h).

UTFÖRDA SERVICAR

Datum och drifttid vid det angivna datumet. Kan antingen vara en utförd service eller en avläsning av drifttiden. Är det en avläsning markerar du det genom att klicka på ögat. Anges minst två servicar/avläsningar räknas drifttiden per vecka automatiskt ut.

DRIFTTID PER VECKA

Anger hur mycket serviceobjektet är igång under en vecka. Högre drifttid per vecka genererar service med kortare datumsintervall. Drifttid per vecka räknas automatiskt ut om minst 2 uttförda servicar har angetts. Drifttid per vecka krävs, men kan vara 0 om objektet är tänkt att gå på dagsintervall.

Delar

Delar läggs automatiskt till från modellen. Finns det fler delar på just det här serviceobjektet anges de delarna här., klicka på + Lägg till artiklar. Det går även att ändra de automatiskt tillagda delarna om det är någon avvikelse för detta serviceobjekt.

Ange serviceintervaller.

Klicka på + för att lägga till ett serviceintervall. Ge serviceintervallet ett namn, t ex års-service.

I denna del anger du tidsintervallen, samt vilka delar som skall bytas vid de olika servicarna. Ett serviceobjekt kan innehålla flera serviceintervall, men de måste vara överlappande, t.ex. 2000, 4000, 8000, 24000.

Intervallen slås aldrig ihop, så alla delar och servicepunkter som skall bytas behöver specificeras för varje intervall. Har fler än ett intervall med tidsintervall angetts kan bara första intervallet ange ett dagsintervall. Har fler än ett intervall med dagsintervall angetts kan inga tidsintervall anges. Dessa ligger till underlag för hur ofta och med vilka delar serviceordrar ska genereras.

Delar kopplade till serviceintervallet

För varje serviceintervall kan du lägga till delar (sök på artikelnummer eller beskrivning för att hitta delar) och servicepunkter. För servicepunkterna kan du också använda servicemallar för att underlätta. Har du redan lagt till servicepunkter och väljer att lägga till en mall får du frågan om du vill lägga till punkterna från mallen eller ersätta existerande servicepunkter.

Vill du skapa en ny mall klickar du på +Lägg till servicemall. Läs mer om mallar här.

Servicepunkter kopplade till serviceintervallet

Sätt status för varje servicepunkt. De här kan du välja mellan:
– är mätvärde
– har status
– är rubrik
– är fritext

Vad du väljer styr hur servicepunkterna ser ut i protokollet sedan. Se exempel nedan.

Så här kan servicepunkter se ut.

Är rubrik kan t ex användas för att dela upp ett protokoll i olika delar för att göra det överskådligt. Ex: Elsystem, Mekanik, Arbetsmiljö osv

Vill du ange hjälptexter för den som utför servicen klickar du på ? och fyller i en beskrivning av servicepunkten. Då kan den som ska utföra servicen få ett extra stöd.

Tycker du att punkterna kommer i fel ordning är det lätt att flytta runt punkterna. Håll muspekaren över de tre prickarna längst till vänster i varje fält, dra och släpp fältet där du vill ha det.

Väljer du sedan vid servicen Justerad eller Bör åtgärdas öppnas ett kommentarsfält där du kan skriva in kommentarer.

Kommentarer

Frivillig kommentar angående serviceobjektet. Här kan all ytterligare information anges. Visas när service ska utföras. Kommentarerna ses ej av inloggad kund.

Spara

Glöm inte att spara! 🙂
Har du fyllt i det som krävs för att generera en service så kommer en fråga upp om du vill göra detta.

När du öppnar ett befintligt serviceobjekt ser du alla serviceordrar, arbetsordrar och felanmälningar kopplade till serviceobjektet och kan söka bland dessa.

Övrigt – längst ner

Klonase info längre upp på sidan.

Du kan också välja att ladda upp dokument kopplade till serviceobjektet.

Klicka på Ändra om du vill ändra i informationen om serviceobjektet.
Klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny service- arbets- eller kontaktorder direkt på serviceobjektet eller lägga in en felanmälan.

Genom att inaktivera ett serviceobjekt kommer det inte längre upp i listor men historiken sparas. Detta gör du t ex om ett serviceobjekt skrotats.


Information till administratörer ang modulinställningar för serviceobjekt

Logga in med ett admin-konto för att välja/ändra inställningar.

Dessa vyinställningar finns för serviceobjekt.
 • Faktureras annan kund aktiverat 
  Ett fält ”Faktureras annan kund” läggs till. En dropdown-lista hjälper dig att välja bland era kunder.
 • Uthyrd till annan kund aktiverat 
  Ett fält ”Uthyrd till” för att ange att annan kund hyr objektet läggs till. En dropdown-lista hjälper dig att välja bland era kunder.
 • Årsmodellsfält aktiverat
  Ett fält för årsmodell läggs till.
 • Serienummersfält aktiverat 
  Ett fält för serienumret läggs till.
 • Maskinnummersfält aktiverat 
  Ett fält för maskinnumret läggs till.
 • Autogenerera maskinnummer
  Systemet ger maskinen ett maskinnummer, automatiskt. Dvs ett löpnummer baserat på ditt senast inlagda nummer. Numret kan ändras manuellt.
 • Tidsbaserade serviceobjekt.
 • Autogenerera serienummer
 • Aktivera kontaktperson för serviceobjekt
  Fält för kontaktuppgifter läggs till.
 • Använd fasta intervall som standard.
  Kryssruta. Ibockad är förvalt. Nästa service skapas baserat på när föregående service var planerad istället för när den utfördes.
 • Använd matchning med föregående service som standard.
  Kryssruta. Om markerad så kommer nästa genererade service att baseras på den senast utförda servicen. Det innebär att delar som används, som avviker från serviceintervallet, kommer att inkluderas. Servicen kommer att planeras på samma veckodag och tid och tilldelas samma tekniker som tidigare service.
 • Använd QR-verifiering 
 • Visa QR för serviceobjekt 
 • Använd flera räkneverk 
 • Använd avtalsnummer på serviceobjekt 
 • Aktivera tredjepartsleverantörer
 • Använd underserviceobjekt
  Ger möjlighet att ange ett serviceobjekt som underobjekt till ett annat (huvud)serviceobjekt. Fältet Tillhör läggs till på serviceobjektsposten. På objektetsposterna för huvud- och underobjektet anges att – och var – objektet används som Underobjekt. Fältet är ett rent informationsfält och inga kopplingar görs mellan objekten.


Rättigheter för användare som berör serviceobjekt 

Visa, Ändra, Skapa, Ta bort, Avläsning, Uppladdning, Ta bort uppladdade filer, Klona