Användaravtal

Terms and conditions

GODKÄNNANDE AV ABONNEMANGSVILLKOR

1.1 Dessa abonnemangsvillkor (”användaravtal”) accepteras genom att kryssa i ”Jag har läst och accepterat abonnemangsvillkoren” i abonnemangsformuläret, eller genom att använda tjänsten eller tjänsterna mellan OO Software AB och kunden (”Kunden”). Om kunden är en juridisk person accepteras dessa regler och villkor för Kundens räkning. Detta är en “Business to Business”-tjänst bara och det finns ingen avsikt att skapa ett avtal med någon konsument. Om du är en konsument och vill använda Serviceprotokoll.se kontakta oss på info@serviceprotokoll.se.


ABONNEMANGSPERIOD OCH FAKTURERING

2.1 Abonnemanget träder i kraft vid placering av beställning och fortsätter att gälla tills den sägs upp i enlighet med detta användaravtal.

2.2 Den första faktureringsperioden löper från orderdatumet till den sista dagen i ett kalenderkvartal. Efter det sker faktureringen kvartalsvis i förskott, om inte annat anges i separat avtal eller villkor för den specifika produkten.


OMFATTNING OCH ANVÄNDNING AV ABONNEMANG

3.1 I enlighet med detta användaravtal beviljas kunden en icke-exklusiv begränsad rätt att använda servicesystemet och utvalda tilläggsmoduler (sammantaget ”Applikationen”) som görs tillgängliga online som “Software as a Service” endast för ändamål som beskrivs i tjänsten. Kunden förvärvar inte Applikationen, någon kopia eller del och beviljas inte licens för att implementera Applikationen på något annat sätt än som en “Software as a Service”, om inte annat anges i separat avtal eller villkor för den specifika produkten.

3.2 Kundens abonnemang berättigar Kunden att använda Applikationen för det antal poster, användare, tilläggsmoduler etc. som anges för varje produkt. Om kunden sedan behöver ytterligare kapacitet eller funktionalitet, vid användning av ytterligare poster, användare eller moduler av kunden eller vid något godkännande av OO Software AB av någon begärd ökning till poster, användare eller moduler, så kommer prenumerationen att uppgraderas automatiskt och Kunden förbinder sig att betala den påföljande ökningen av abonnemanget till de dåvarande aktuella kurserna för sådana poster, användare och moduler.

3.3 Programmet kan innehålla en lista över abonnemangstyper och valda ytterligare moduler. Vissa funktioner, tjänster och ytterligare moduler kan vara föremål för separata regler och villkor, som måste accepteras utöver dessa villkor före användning.

3.4 Endast kunden och dess rådgivare har rätt att använda Applikationen, och Applikationen får inte användas för eller på uppdrag av andra parter eller för databehandling eller tillhandahållande av tjänster för andra parter än kunden. Kunden samtycker till att vara fullt ansvarig samt ansvarig för tredje part som får tillgång till Applikationen av kunden eller som använder kundens inloggningsuppgifter.

3.5 Annat än vad som anges i 3.4, kunden har inte rätt att överlåta abonnemanget eller bevilja tillgång till Applikationen, vare sig helt eller delvis, till någon tredje part.

3.6 Kunden ska se till att Applikationen inte används på något sätt som återspeglar negativt på namn, rykte och/eller goodwill för OO Software AB eller i strid med gällande lag eller förordning.

3.7 Kunden har rätt att bjuda in en rimlig mängd användare till tjänsten, förutsatt att dessa användare också följer villkoren.


PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Betalningsvillkoren är netto 30 dagar efter fakturadatum.

4.2 Om abonnemangsavgiften inte betalas vid förfallodagen, kommer påminnelse 1 att skickas 7 dagar efter fakturans förfallodatum utan påminnelseavgift. Om abonnemangsavgiften förblir obetald kommer påminnelse 2 att skickas 10 dagar senare och en påminnelseavgift på 75 kronor kommer att debiteras. Om betalningen inte mottas inom 7 dagar efter påminnelse 2 blockeras åtkomsten till tjänsten. Åtkomsten till Applikationen kommer att av blockeras efter mottagandet av betalningen, såvida inte OO Software AB redan har avslutat abonnemanget.

4.3 Kunden accepterar att fakturor och påminnelser som skickas via e-post till den e-postadress som kunden lämnat ska anses levererade när de skickas av OO Software AB.

4.4 De priser och abonnemangstyper som gäller i nuläget finns på OO Software AB:s hemsida och kan ändras i slutet av varje kalenderkvartal på en månads varsel. Alla priser är exklusive moms som ska tillämpas till rådande skattesats.


UPPSÄGNING

5.1 Genom att använda Applikationen kan kunden säga upp abonnemanget, minska de tjänster och licenser som man abonnerar på och ta bort ytterligare moduler var och en med verkan från den sista dagen i innevarande kalenderkvartal (om inte annat anges i beskrivningen eller villkoren som gäller för den specifika tjänsten eller modulen).

5.2 OO Software AB har rätt att säga upp abonnemanget i slutet av varje kalenderkvartal genom att ge mer än 6 månaders varsel eller omedelbart efter skriftligt meddelande om kunden begår ett väsentligt brott mot dessa villkor, blir oförmögen att betala eller har en mottagare eller förvaltare som utses över dess tillgångar.


KUNDDATA

6.1 Mellan parterna ska Kunden äga alla data som den tillhandahåller till OO Software AB eller Applikationen, om inte annat anges. Applikationen tillåter Kunden att exportera register och data som innehas av Applikationen och Kunden samtycker till att exportera alla data innan uppsägning av abonnemanget.

6.2 OO Software AB förbehåller sig rätten att radera Kunddata 90 dagar efter uppsägning av abonnemanget oavsett anledning till uppsägning, och OO Software AB är inte skyldigt att lagra några kunddata efter sådan tidpunkt. Om Kunden ska kräva att uppgifterna lagras under en längre tid, måste en officiell förfrågan skickas före dessa 90 dagar.

6.3 Uppgifter som Kunden lämnat för användning av andra kunder ägs av OO Software AB och kan modifieras och raderas fritt av OO Software AB. Kunden är dock ansvarig för att tillhandahålla korrekt information vid inmatning till de offentliga databaserna.

6.4 OO Software AB ska ha rätt att lagra Kunddata efter uppsägning i anonymiserad form för statistiska och analytiska ändamål.

6.5 OO Software AB kan lämna ut Kunddata till tredje part och till offentliga myndigheter om sådant utlämnande, enligt OO Software AB: s uppfattning, är motiverat och rimligt, t. ex. för att undvika förlust av värde, inklusive i samband med domar, myndighetsorder, Kundens konkurs, dödsfall eller liknande.


OPERATIV STABILITET

7.1 OO Software AB strävar mot högsta möjliga operativa stabilitet, men ska inte vara ansvarigt för eventuella haverier eller avbrott i tjänsten, inklusive avbrott orsakade av faktorer bortom OO Software AB:s kontroll, såsom strömavbrott, defekt utrustning, Internetuppkoppling, telekomanslutningar eller liknande. Applikationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och OO Software AB avsäger sig uttryckligen alla ytterligare utfästelser, garantier, villkor eller andra villkor, uttryckliga eller underförstådda, genom lag, säkerhet eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier, villkor eller andra villkor av tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller rimlig omsorg och skicklighet

 7.2 I händelse av avbrott i tjänsten kommer OO Software AB att använda rimliga kommersiella ansträngningar för att återställa normal drift så snart som möjligt.

7.3 Planerade avbrott kommer huvudsakligen att ske mellan 21:00-06:00 CET. Om det blir nödvändigt att avbryta åtkomsten till tjänsten utanför denna tid, kommer kunden att meddelas i förväg, om möjligt.


ÄNDRINGAR

8.1 OO Software AB kan löpande uppdatera och förbättra Applikationen. OO Software AB kan också ändra sammansättningen och utformningen av Applikationen. Sådana ändringar kan ske med eller utan förvarning och kan påverka tidigare resultat eller information som laddats upp till eller tillhandahållits av Applikationen.


IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

9.1 Applikationen och all information som tillhandahålls av den, förutom Kundens data, skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och ägs av eller licensieras till OO Software AB. All utveckling eller anpassning som görs till sådan immateriell egendom av Kunden ska tillkomma i OO Software AB. Kunden ska meddela OO Software AB om eventuell faktisk eller misstänkt överträdelse av OO Software AB:s immateriella rättigheter och all obehörig användning av Applikationen som kunden är medveten om.

9.2 Ingen immateriell äganderätt tilldelas Kunden.

9.3 I förhållande till allt material som laddats upp av Kunden och alla Kunddata, beviljar kunden OO Software AB, dess leverantörer och underleverantörer en icke-exklusiv världsomspännande oåterkallelig licens att tillhandahålla Applikationen och tillhörande tjänster inklusive marknadsföringstjänster till Kunden. Kunden försäkrar och garanterar att inga uppladdade material eller Kunddata kommer att inkräkta på tredje parts rättigheter eller immateriella rättigheter och inte kommer att innehålla något material som är obscent, stötande, olämpligt eller bryter mot någon tillämplig lag.

TILLDELNING

10.1 OO Software AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter gentemot kunden till ett koncernbolag eller till en tredje part.

10.2 Kunden accepterar att OO Software AB har rätt att använda underleverantörer i alla frågor, inklusive för implementering och drift av Applikationen och lagring av Kunddata.


OO SOFTWARE AB:S ANSVAR

11.1 OO Software AB frånsäger sig allt ansvar och ska inte vara ansvarigt i kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), lagstadgad plikt, pre-kontrakt eller på annat sätt som härrör från eller i samband med dessa regler och villkor eller Applikationen om någon (a) följdskador, indirekt eller särskild förlust eller skada; eller (b) förlust av goodwill anseende eller data; eller (c) eventuella ekonomiska förluster (inklusive förlust av intäkter, vinster, kontrakt, affärer eller förväntade besparingar). I varje enskilt fall informeras om möjligheten av sådan förlust eller skada och oavsett om de uppkommer.

11.2 OO Software AB ansvarar inte för tredjepartslösningar som finns tillgängliga via och/eller integreras med tjänsten. Följaktligen kan OO Software AB inte hållas ansvarigt för riktigheten, fullständigheten, kvaliteten och tillförlitligheten i informationen eller för de resultat som uppnås med hjälp av sådana tredjepartslösningar. Dessutom kan OO Software AB inte hållas ansvarigt för tillgängligheten, säkerheten eller funktionaliteten hos sådana tredjepartslösningar, samt för skador och/eller förluster som orsakats av sådana tredjepartslösningar. Kunden är ansvarig för att bevisa att en förlust eller skada som åsamkats kunden inte kan hänföras till några tredjepartslösningar.

11.3 Det maximala ansvaret för OO Software AB i kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), lagstadgad plikt, eller på annat sätt på grund av eller i samband med villkoren eller Applikationen; ska, i fråga om en eller flera händelser eller serier av händelser (oavsett om de är relaterade eller ej) som äger rum inom en tolvmånadersperiod, begränsas till de avgifter som Kunden betalat under denna period.

11.4 Kunden åtar sig att gottgöra OO Software AB mot eventuella kostnader på grund av produktansvars förlust, tredje parts förlust eller andra anspråk från tredje part på grund av Kundens användning av Applikationen.

11.5 Inget i detta avtal skall utesluta eller begränsa ansvar för dödsfall eller personskada eller för bedrägeri.

TYSTNADSPLIKT OCH DATASÄKERHET

12.1 OO Software AB kommer endast att behandla Kunddata i enlighet med Kundens instruktioner och inte för sina egna, obehöriga syften.

12.2 OO Software AB kommer att hemlighålla alla Kundens konfidentiella uppgifter som Kunden tillhandahåller hos OO Software AB om inte uppgifterna krävs att bli utlämnade av ett tillsynsorgan statlig myndighet eller domstol i behörig jurisdiktion.

12.3 OO Software AB ska vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa säker behandling av alla Kunddata.

12.4 På kundens begäran kommer OO Software AB att tillhandahålla tillräcklig information för att Kunden ska kunna säkerställa att de nämnda tekniska och organisatoriska åtgärderna har vidtagits. OO Software AB ska ha rätt att debitera Kunden för sådant arbete till dess standardpriser.

12.5 Om Kunden tillhandahåller information, användarnamn eller lösenord i förhållande till tredje parts informationsflöde eller tjänst till OO Software AB, ska Kunden garantera att tillhandahållandet av sådan information eller integreringen av Applikationen med sådan tredjepartsfeed, service eller lagring och användning av OO Software AB av sådan information ska inte bryta mot villkoren för sådan tjänst eller någon annan tredjepartsrättigheter. Kunden ska ersätta och hålla OO Software AB oskadlig för alla förluster, skador, kostnader och utgifter som uppstår till följd av överträdelse av denna klausul.


ÄNDRING AV ANVÄNDARAVTAL

13.1 OO Software AB kan då och då uppdatera detta användaravtal. OO Software AB ska sträva efter att ge rimlig information om eventuella ändringar genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Vidare användning av Applikationen efter ändring av villkoren ska anses vara godkännande av sådana villkor. Det är Kundens ansvar att regelbundet kontrollera webbplatsen för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar av dessa villkor.

Dessa Användarvillkor publicerades 2022-03-05